Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

SESIUNEA a III a

COMPLETAREA LOCURILOR

(26 IULIE – 15 SEPTEMBRIE)

LOCURI LIBERE BUGET

FARA TAXA !!!

Concurs pe baza MEDIILOR ANUALE DIN CLASELE 9, 10, 11 DIN LICEU și a mediei generale de la Bacalaureat!!!

ÎNSCRIERI ÎN PERIOADA 26 IULIE – 15 SEPTEMBRIE 2022

FIZIC (la secretariatul facultății – 060042 Splaiul Independenţei 313, corp J,

sector 6, Bucureşti, Tel: 0745 045 834, LUNI – VINERI între orele 10 – 14)

sau

ONLINE (pe platforma on-line https://admitere.pub.ro)

Informații la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România)

INFO Telefon unic: 0754219623

https://admitere.pub.ro

www.sim.pub.ro

3 PAȘI SIMPLI PENTRU A DEVENI STUDENT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

PASUL 1

 În perioada 26 IULIE – 15 SEPTEMBRIE 2022 te înscrii la secretariatul facultății sau on-line pe platforma https://admitere.pub.ro. Completezi câmpurile predefinite din aplicație și încarci în format PDF actele necesare pentru înscriere.

Pentru informații suplimentare puteți suna la 0754219623.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ÎNSCRIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 2

 După finalizarea înscrierii on-line, dosarul tău este verificat, vei fi declarat ADMIS și vei fi contactat pentru înmatriculare.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 3

 In data stabilită de comun acord, completezi dosarul de concurs cu documentele originale solicitate și le depui la decanatul/secretariatul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor (Splaiul Independenţei 313, corp J, et. 1, sector 6, Bucureşti) pentru validare și înmatriculare.

FELICITĂRI! EȘTI STUDENT AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

LOCURI SUBVENTIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!INGINERIA MATERIALELOR

25 locuri BUGET (fără taxă)

                                 

INGINERIE ECONOMICĂ

 9 locuri BUGET (fără taxă)

INGINERIA MEDICALA

12 locuri BUGET (fără taxă)

INGINERIA MEDIULUI

 8 locuri BUGET (fără taxă)

 

Domenii de specializare (Ingineri zi – 4 ani):

 • DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

25 locuri BUGET (fără taxă)

Specializări:

 • Ingineria elaborării materialelor metalice

 • Ingineria procesării materialelor metalice

 • Ştiinţa materialelor

 • DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 9 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

 • DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

12 loculocuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Inginerie medicală

 • DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

 8 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Ingineria și protecția mediului în industrie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;

 • Burse la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);

 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;

 • Cazare în căminul facultății (P21 din Regie);

 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;

 • Excursii de studii;

 • Stagii de practică;

 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];

 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;

 • Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani).

 

REGULAMENT ADMITERE

Probe de concurs

In sesiunea a III-a Completare, evaluarea performanțelor candidaților se face pe baza rezultatelor obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat (mediile claselor IX – XI, după caz) și a mediei generale obținută la Bacalaureat, după cum urmează:

Proba P1 – Mediile de la disciplina Matematică (40 %);

Proba P2 – Mediile/media de la disciplinele Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie anorganica sau Chimie organică sau Biologie sau Procesarea computerizată a imaginii sau Geografie (40 %);

Proba P3 – Media generală obținută de candidat la Bacalaureat (20 %),

Notele NC1 și respectiv NC2 obținute la probele P1 și respectiv P2 participă la calculul Mediei notelor de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin trunchiere):

𝑀𝐶 = (𝑁𝐶1 + 𝑁𝐶2) / 2

Media generală, MG, se determină cu relația:

𝑀𝐺 = (4 𝑀𝐶 + 𝑁𝐵) / 5

unde NB reprezintă nota pentru proba P3. MG se calculează cu două zecimale (prin trunchiere).

Acte necesare pentru inscrierea candidaţilor la secretariatul facultatii SIM

Odată cu înscrierea directă, la secretariatul facultății (mai exact la comisia locală de admitere a facultății), pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate parțial prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere și prin furnizarea unor documente originale deținute de candidat). Această variantă de înscriere are drept beneficii, asistența directă oferită de personalul din comisia locală de admitere, precum și faptul că la finalizarea înscrierii, dosarul este validat. Dezavantajul acestei variante de înscriere constă în necesitatea deplasării la sediul facultății și existența unor posibili timpi de așteptare.

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2022, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

01 Certificatul de naștere al candidatului în original;

02 Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii în original;

03 3 fotografii (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color);

04 Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă în original;

05 Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă;

06 Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie;

07 Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs în original.

Acte necesare pentru inscrierea candidaţilor on-line

Odată cu înscrierea on-line, pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere on-line și prin furnizarea unor documente în format electronic (copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat).

Atenție! Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validarea dosarului de admitere, în cadrul Fazei III, la înscrierea în anul I și la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate pentru validare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2022, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

01 Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

02 Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

03 1 fotografie (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

04 Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

05 Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

06 Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

07 Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.

08 Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Dacă documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este 125 lei. Aceasta se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază, la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

 •  direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card

bancar;

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau

la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:

– Universitatea POLITEHNICA din București

IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270

CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau

– Universitatea POLITEHNICA din București

IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD). 

Companii partenere – ANGAJATORI

 

Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

f – upb.sim