Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

ATENȚIE!

Pentru a deveni studenți, CANDIDAȚII CARE AU FOST DECLARAȚI ADMIȘI ÎN CADRUL SESIUNII II ADMITERE trebuie să se înmatriculeze în perioada 21 – 24 iulie 2021, între orele 800 – 1600 la secretariatul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor

(060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017)!!!!!!

SESIUNEA a II a

ADMITERE LICENȚĂ

9 – 26 Iulie 2021

LOCURI FARA TAXA !!!!!

 

 

–        INSCRIERI ONLINE: 9 – 17 IULIE 2021

(pe platforma on-line https://admitere.pub.ro)(sambata, 17 iulie, pana la ora 16:00)

–        EXAMEN SCRIS BAZAT PE 3 PROBE: 19 iulie 2021

·  P1 – probă scrisă în sala de examen (la alegere între Algebra si Analiza Matematica sau Chimie Anorganică);

·  P2 – probă scrisă în sala de examen (la alegere între Fizica sau Geometrie și Trigonometrie sau Informatica sau Economie sau Biologie sau Chimie organica);

·  P3 – medie generala Bacalaureat.

–        REZULTATE SI CONTESTATII: 20 iulie 2021

–        REZULTATE FINALE ADMITERE PRELIMINARA: 21 iulie 2021

–        INMATRICULARE: 21 – 25 iulie 2021

–        REZULTATE FINALE ADMISI SI INSCRISI: 26 iulie 2021

 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!

INGINERIA MATERIALELOR (4 ani)

INGINERIE ECONOMICA (4 ani)

INGINERIE MEDICALA (4 ani)

INGINERIA MEDIULUI(4 ani)INGINERIA MATERIALELOR

40 locuri BUGET (fara taxa)

INGINERIE ECONOMICĂ                                                       

24 locuri BUGET (fara taxa)

INGINERIE MEDICALĂ 

43 locuri BUGET (fara taxa)

INGINERIA MEDIULUI

Film de prezentare

23 locuri BUGET (fara taxa)

 

Domenii de specializare (Ingineri zi – 4 ani):


DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

40 locuri BUGET (fara taxa)

Specializări:
Ingineria elaborării materialelor metalice
Ingineria procesării materialelor
Ştiinţa materialelor

 

DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

24 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi  de materiale

 

DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

43 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie medicală

 

DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

23 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;
 • Burse în la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);
 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;
 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;
 • Excursii de studii;
 • Stagii de practică;
 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;
 • Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani).

REGULAMENT ADMITERE

CALENDAR CONCURS

Această sesiune este adresată numai candidaților care au absolvit liceul și au promovat Examenul național de Bacalaureat.

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea în vederea admiterii se face în proporție de 80% pe baza unor probe scrise susținute în sala de examen (P1 – probă scrisă în sala de examen, P2 – probă scrisă în sala de examen) și 20% pe baza rezultatelor obținute la Examenul național de Bacalaureat (P3 – medie generala Bacalaureat).

Faza I – ÎNSCRIERE

 • Componența dosarului de concurs pentru înscrierea în această sesiune** este descrisă în Anexa VII.
 • Din punct de vedere administrativ, în cadrul Sesiunii II, un candidat se poate înscrie pentru susținerea concursului de admitere prin intermediul unei singure facultăți de bază din UPB și va plăti o singură taxă de înscriere la sesiunea curentă. Deși înscrierea la concurs se face prin intermediul unei singure facultăți, în funcție de opțiunile sale privind disciplinele de concurs, de principiu, el poate accesa întreg portofoliul de admitere al UPB descris în Anexa I.
 • Pornind de la triada Facultate – Domeniu – Finanțare (FaDoFi) cea mai dorită, candidații stabilesc facultatea de bază prin intermediul căreia intenționează să participe la concursul de admitere în UPB, precum și disciplinele de concurs pentru probele P1 și P2 (vezi Anexa II-2). Facultatea corespunzătoare triadei FaDoFi celei mai dorite este denumită în cele ce urmează facultate de bază.
 • Disciplinele de concurs pentru probele P1 și P2 vor fi selectate dintre disciplinele permise de facultatea de bază pentru aceeași triada FaDoFi cea mai dorită. Este de menționat că disciplinele de concurs pot introduce restricții in ceea ce privește selecția triadelor (vezi Anexa II-2).
 • La înscriere, în funcție de disciplinele selectate pentru probele P1 și P2, candidatul va avea posibilitatea să selecteze opțiuni Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi), în ordinea preferințelor sale, la oricare dintre facultățile, domeniile de studii și formele de finanțare (buget sau cu taxă) din UPB, pentru care disciplinele selectate sunt discipline de concurs.
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul total) se vor folosi notele obținute de candidat la probele scrise susținute în sala de examen (vezi Anexa II-2).
 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, la proba P3 (pentru restul de 20% din punctajul total) se va folosi media generală obținută la Examenului de Bacalaureat (vezi Capitolul V).

Faza II – ADMITERE PRELIMINARĂ

 • Pentru toți candidații care participă la admiterea prin concurs, desfășurarea probelor scrise (P1 și P2) va avea loc în data de 19 Iulie 2021. Examenul scris durează 3 ore (cumulat, pentru ambele probe).
 • La intrarea în sala de concurs candidații prezintă comisiei de supraveghere legitimația de concurs și cartea de identitate, pentru confruntarea cu datele înscrise în tabelul nominal al sălii respective. În timpul concursului candidații vor păstra pe bancă cele două acte pentru a putea fi examinate în orice moment de către personalul de supraveghere, de către membrii Comisiilor centrale sau de către membrii Comisiei locale de admitere.
 • Accesul candidaților în sala de concurs se face cu maximum o oră înainte de începerea probei de concurs.
 • Pentru candidații care au participat la Faza I și la Faza II rezultatele preliminare vor fi prezentate în data de 20 Iulie.
 • Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro.
 • Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 20 Iulie, ora 21:00 prin platforma https://admitere.pub.ro.
 • Rezultatele finale pentru Faza II – Admitere preliminară se vor publica on-line pe data de 21 Iulie .
 • Vor putea fi declarați admiși, înscriși în anul I și înmatriculați doar candidați care au fost declarați admiși preliminar sau preliminar în așteptare în Faza II și parcurg cu succes Faza III.

Faza III – VALIDARE, CONFIRMARE LOC, PARTICIPARE LA GLISARE -OPȚIONAL*-, ÎNSCRIERE ÎN ANUL I ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI

 • Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa VIII), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.
 • Validarea dosarului, confirmarea locului obținut, cererea de înscriere, solicitarea pentru participarea opțională la glisare* și înmatricularea candidaților admiși preliminar, se fac la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 21 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 24 Iulie, ora 16:00.
 • Validarea dosarului, solicitarea opțională pentru participarea la glisare și cererea de înscriere și înmatriculare condiționată pentru candidații declarați preliminar în așteptare la sfârșitul Fazei II se face la facultatea de bază, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 21 Iulie, ora 8:00 și terminând pe 25 Iulie, ora 16:00.
 • Candidații declarați admiși preliminar la finalul Fazei II și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul rezervat în Sesiunea II și vor fi eliminați din concurs.
 • În data de 26 Iulie, ora 12:00 vor fi publicate listele cu candidații admiși și înmatriculați în Sesiunea II.

Acte necesare pentru inscrierea on-line a candidaţilor

Odată cu înscrierea on-line pentru fiecare candidat se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere on-line și prin furnizarea unor documente în format electronic (copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat).

Atenție! Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validare, la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate la înmatriculare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2021, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

01 Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

02 Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copiescanată/ fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

03 1 fotografie (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

04 Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

***Notă

Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureatîn 2021, dacă liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă este, și în acest caz, necesară Documentul/documentelescanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

05 Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Documentul/ documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

06 Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentruconcursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/ fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

07 Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de  acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/ fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.

08 Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/ domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Dacă documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere (Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor), astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:

– Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270, CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau

– Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

 

 

Companii partenere – ANGAJATORI

  

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat,

ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză;

ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

sim.pub.ro

Facebook