Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

 

SESIUNEA I

ADMITERE ANTICIPATĂ

LICENȚĂ

APRILIE – IUNIE 2021

Concurs pe baza mediilor claselor IX-XI

  Fii Student la S.I.M.

 

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!

INGINERIA MATERIALELOR (4 ani)

INGINERIE ECONOMICA (4 ani)

INGINERIE MEDICALA (4 ani)

INGINERIA MEDIULUI(4 ani)INGINERIA MATERIALELOR

40 locuri BUGET (fara taxa)

INGINERIE ECONOMICĂ                                                       

20 locuri BUGET (fara taxa)

INGINERIE MEDICALĂ 

30 locuri BUGET (fara taxa)

INGINERIA MEDIULUI

Film de prezentare

20 locuri BUGET (fara taxa)

 

Domenii de specializare (Ingineri zi – 4 ani):


DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

40 locuri BUGET (fara taxa)

Specializări:
Ingineria elaborării materialelor metalice
Ingineria procesării materialelor
Ştiinţa materialelor

 

DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

20 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi  de materiale

 

DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

30 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie medicală

 

DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

20 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;
 • Burse în la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);
 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;
 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;
 • Excursii de studii;
 • Stagii de practică;
 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;
 • Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani).

REGULAMENT ADMITERE

CALENDAR CONCURS

În cadrul Sesiunii I – Admitere anticipată există 3 faze cu desfășurare succesivă – Înscriere, Admitere preliminară, Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat, după cum urmează:

Începe la 05 aprilie 2021, odată cu deschiderea aplicației on-line pentru înscriere și se va termina în data de 22 iunie, ora 16:00.

 • Faza II – Admitere preliminară

Rezultatele intermediare obținute în urma evaluării dosarelor de concurs și ordonării candidaților în funcție de media generală de concurs vor fi afișate în data de 26 iunie, ora 16:00. Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro. Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 27 iunie, ora 16:00. Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 28 iunie, ora 16:00.

 • Faza III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat

Începe în data de 12 iulie, ora 08:00 și se încheie în data de 13 iulie, ora 16:00.
Validarea și înmatricularea implică, pentru fiecare candidat, completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate și depunerea acestora la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017).

ATENȚIE!
Pentru a deveni studenți, candidații care au fost declarați pre-admiși trebuie să obțină diploma de Bacalaureat și să se înmatriculeze
în zilele de 12 și 13 iulie 2021 la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017)!!!!!!

 

Probe de concurs

Proba P1 – Mediile de la disciplina Matematică (40 %);

Proba P2 – Mediile/media de la disciplinele Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie anorganica sau Chimie organică sau Biologie (40 %);

Proba P3 – Mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (10 %),

Notele NC1 și respectiv NC2 obținute la probele P1 și respectiv P2 participă la calculul Mediei notelor de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin trunchiere):

𝑀𝐶= (𝑁𝐶1 + 𝑁𝐶2) / 2

Media generală, MG, se determină cu relația:

𝑀𝐺= (4 𝑀𝐶 + 𝑁𝐵) / 5

unde NB reprezintă nota pentru proba P3. MG se calculează cu două zecimale (prin trunchiere).

 

După Sesiunea I – Admitere anticipată, va urma Sesiunea a II-a Admitere.
Detaliile le regăsiți consultând
Regulament admitere

 

Acte necesare pentru inscrierea on-line a candidaţilor

Odată cu înscrierea on-line pentru fiecare candidat se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere on-line și prin furnizarea unor documente în format electronic (copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat). Atenție!
Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validare, la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate la înmatriculare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

Pentru candidații care vor absolvi liceul și vor susține examenul de Bacalaureat în anul 2021, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

 • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

 • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

 • 1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

 • Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2 (vezi Anexa II, secțiunea Anexa II-1 – din Regulamentul de admitere), cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3 (vezi Anexa III – din Regulamentul de admitere).
  Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

 • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III și/sau Anexa VI – din Regulamentul de admitere). pg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

 • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anexa. IV-6 – din Regulamentul de admitere) sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anexa.
  IV-7
  – din Regulamentul de admitere). Documentul / documentele scanate/fotografiate, în format *jpg sau *pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

 • Cererea de înscriere semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului pentru admiterea anticipată la facultatea de bază. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere).
  Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

 • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line https://admitere.pub.ro.

 • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile
  de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere (Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor), astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;

 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:

– Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270, CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau

– Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

 

 

Companii partenere – ANGAJATORI

 

În loc de concluzie…

..5 PAȘI SIMPLI PENTRU A DEVENI STUDENT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

 

PASUL 1

În perioada 5 aprilie – 22 iunie 2021 te înscri on-line
pe platforma
https://admitere.pub.ro.
Completezi câmpurile predefinite din aplicație și încarci în format PDF actele necesare pentru înscriere.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ÎNSCRIS LA FACULTATEA
DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

 

PASUL 2

În data de 26 iunie 2021 se publică rezultatele intermediare pentru Sesiunea I, iar în data
de
28 iunie 2021 rezultatele finale pentru Sesiunea I. Verifici că numele tău se află pe listele candidaților pre-admiși, accesând contul tău din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT PRE-ADMIS LA FACULTATEA
DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

 

PASUL 3

În perioada 28-30 iunie 2021 participi la examenul de Bacalaureat, iar în data de 5 iulie 2021
verifici că ai promovat Bacalaureatul. Candidații care dețin diplomă de bacalaureat obținută în anii anteriori ignoră Pasul 3.

FELICITĂRI! AI PROMOVAT EXAMENUL DE BACALAUREAT!

 

PASUL 4

În perioada 12-13 iulie 2021 completezi dosarul de concurs cu documentele originale solicitate și le depui la secretariatul facultății pentru validare și înmatriculare. În data de 15 iulie 2021 numele tău se va afla pe lista candidaților admiși anticipat și înmatriculați în Sesiunea I.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS ȘI ÎNMATRICULAT LA FACULTATEA
DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

 

PASUL 5

La sfârșitul lunii septembrie 2021, deoarece vacanța s-a terminat, vii la facultate să începi viața de student.

FELICITĂRI! EȘTI STUDENT AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat,

ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză;

ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

sim.pub.ro

Facebook